NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU CENTRA ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM

Objava: 31.01.2024

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. stavaka 3., 5., 7. i 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22) te članka 22. Statuta Centra za kulturu Histrionski dom, urbroj 3165/2023. od 20.12.2023., Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom, na temelju Odluke od 26. siječnja 2024., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,

- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

- pet godina rada u kulturi;

- protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.

 

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22), za ravnatelja/icu Centra za kulturu Histrionski dom ne može se imenovati osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra za kulturu Histrionski dom koji se obavezno prilaže uz prijavu na javni natječaj.

Ravnatelja Centra za kulturu Histrionski dom imenuju gradonačelnik i ravnatelj Glumačke družine Histrion sporazumno, a rješenje o imenovanju donosi gradonačelnik.

Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Centra za kulturu Histrionski dom.

 

Kandidati na natječaj dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

– vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj;

– životopis s opisom dosadašnjeg rada;

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra za kulturu Histrionski dom;

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u preslici);

– dokaz o radu u kulturi (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugi odgovarajući dokazi),

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave).

 

Centar za kulturu Histrionski dom zatražit će, uz prethodnu suglasnost kandidata, potvrdu iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave iz koje proizlazi kako kandidat zadovoljava pretpostavke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 25/08, 127/19 i 151/22).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj u kojoj se pozivaju na to pravo, dužni su dostaviti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Centar za kulturu Histrionski dom, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«, Ilica 90/1, 10000 Zagreb.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Histrionski dom.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

 

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar za kulturu Histrionski dom i Grad Zagreb kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

 

Odluka o rezultatima javnog natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra za kulturu Histrionski dom https://histrionski-dom.hr/ sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15 i 69/22).