NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU CENTRA ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM

Objava: 15.07.2022

Na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 3. i članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19), članka 10. stavka 2. Statuta Centra za kulturu Histrionski dom broj 4/2016 od 1. srpnja 2016. te Zaključka o obveznom podnošenju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak kao uvjetu za izbor i/ili imenovanje članova nadzornih odbora i uprava i drugih kolegijalnih tijela (predsjednik, član uprave, direktor) trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima udio, te ravnatelja ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava (Službeni glasnik grada Zagreba 9/21), Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom, na temelju Odluke od 08. srpnja 2022., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom.

 

Za ravnatelja/icu Centra za kulturu Histrionski dom (nadalje: Centra) može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete:

– ima visoku stručnu spremu,

– ima tri godine radnog iskustva u djelatnosti kulture,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– ima znanje jednog stranog jezika.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji imaju rodno značenje u tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem Centra.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te ju je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

– dokaz o radnom iskustvu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz)

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika, preslik indeksa i slično),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana od podnošenja prijave).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu.

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u Večernjem listu i Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Centra.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici za pismo na adresu: Centar za kulturu Histrionski dom – natječajno povjerenstvo, natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj, Ilica 90, Zagreb.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra http://histrionski-dom.hr/, sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22).

 

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

 

Centar za kulturu
Histrionski dom, Zagreb